СИСТЕМА ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

1. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності у Гайворонській філії №2 КЗ "Гайворонський ліцей № 2" формуються відповідно доЗаконів України"Про освіту", "Про повну загальну середню освіту".

2. Кожен учасник освітнього процесу ліцею зобов'язаний дотримуватися академічної доброчесності.

3. Директор та інші педагогічні працівники ліцею забезпечують дотримання принципів академічної доброчесності відповідно до своєї компетентності.

4. Завдання академічної доброчесності полягають у дотриманні високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності закладу (освітній, науковій, виховній тощо), підтримки особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками та здобувачами освіти, запобігання порушення академічної доброчесності.

5. Педагогічні працівники та здобувачі освіти закладу, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання функціональних обов’язків, формування сприятливого академічного середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, зобов’язуються дотримуватися академічної доброчесності у Гайворонській філії №2 КЗ "Гайворонський ліцей № 2".

6. Учасники освітнього процесу під час навчання мають керуватися сукупністю етичних принципів та визначених законом правил з метою забезпечення довіри до результатів навчання, попередження порушень освітнього процесу.

7. Порушеннями академічної доброчесності вважається:

- академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

- самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

- фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

- фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

- списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

- обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

- хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

- необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти;

- надання педагогічними працівниками та іншими особами допомоги учням під час проходження ними підсумкового оцінювання (семестрового та річного), державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, не передбаченої умовами та/або процедурами їх проходження;

- використання учнем під час контрольних заходів непередбачених допоміжних матеріалів та/або технічних засобів;

- проходження процедури оцінювання результатів навчання замість інших осіб;

- необ’єктивне оцінювання компетентностей педагогічних працівників під час атестації чи сертифікації.

8. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками в ліцеї передбачає:

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

- надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну діяльність;

- контроль за дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти;

- об’єктивне оцінювання результатів навчання.

9. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти в закладі передбачає:

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання;

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

10. Факт порушення академічної доброчесності враховується під час:

вирішення питання про притягнення педагогічного працівника до дисциплінарної відповідальності; конкурсного відбору на посаду керівника закладу освіти.

11. Рішення про встановлення факту порушення педагогічним

працівником академічної доброчесності та визначення виду академічної відповідальності приймає педагогічна рада за участю працівника та/або його законного представника.

12. Рішення про академічну відповідальність учнів приймає педагогічний

працівник, який виявив порушення академічної доброчесності, або педагогічна рада закладу освіти відповідно до положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.

13. Рішення про позбавлення учня стипендії, призових місць на учнівських змаганнях, турнірах, олімпіадах, конкурсах, отриманих із порушеннями академічної доброчесності, приймає орган (посадова особа), який їх надав (присвоїв) у порядку, визначеному законодавством.

14. Кожен учасник освітнього процесу, стосовно якого порушено питання про порушення ним академічної доброчесності, має такі права:

- ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

- особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

- знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;

- оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

15. Педагогічні працівники, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності у Гайворонській філії №2 КЗ "Гайворонський ліцей № 2" можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

- відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

- позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади;

- не можуть бути залучені до проведення процедур та заходів забезпечення і підвищення якості освіти, учнівських олімпіад та інших змагань;

- не можуть бути допущені до позачергової атестації, що має на меті підвищення кваліфікаційної категорії або присвоєння педагогічного звання;

- не можуть отримувати будь-які види заохочення (премії, інші заохочувальні виплати, нагороди тощо) протягом одного року.

16. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти закладу можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності як:

- зауваження;

- повторне проходження підсумкового оцінювання;

- повторне проходження державної підсумкової атестації;

- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;

- позбавлення отриманих із порушеннями академічної доброчесності академічної стипендії, призових місць на учнівських змаганнях, турнірах, олімпіадах, конкурсах.

17. Види академічної відповідальності, що можуть бути застосовані до здобувачів освіти та педагогічних працівників, повинні бути співмірними із вчиненими порушеннями. За одне порушення може бути застосовано лише один із видів академічної відповідальності.

18. Рішення про притягнення до академічної відповідальності може бути оскаржене у порядку, визначеному положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладу освіти.

19. Директор здійснює керівництво та контроль за дотриманням академічної

доброчесності усіма учасниками освітнього процесу закладу.

20. Директор вживає всіх заходів щодо належного функціонування та дотримання

норм положення в закладі усіма учасниками освітнього процесу.

21. Педагогічна рада приймає рішення про встановлення факту порушення педагогічним працівником академічної доброчесності та визначає вид академічної відповідальності.

22. Педагогічний працівник, який виявив порушення академічної доброчесності, або педагогічна рада приймають рішення про академічну відповідальність здобувачів освіти ліцею.

23. Орган (посадова особа), який надав (присвоїв) академічну стипендію, призові місця на учнівських змаганнях, турнірах, олімпіадах, конкурсах, що були отримані з порушеннями академічної доброчесності, приймає рішення про позбавлення таких стипендій, місць у порядку, визначеному законодавством.

24. Усі учасники освітнього процесу ліцею діють спільно та злагоджено, забезпечуючи дотримання академічної доброчесності в закладі. Дотримуються високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності закладу (освітній, науковій, виховній тощо), підтримують особливі взаємовідносини між педагогічними працівниками та здобувачами освіти, запобігають порушенням академічної доброчесності.

Кiлькiсть переглядiв: 192

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.